ویرایش نهایی 

کتاب چکیده مقالات

کنفرانس بین‌المللی افق‌های نو در مطالعات زبانی

The 17th International TELLSI Conference

New Horizons in Language Studies

دانلود / درخواست رفع نواقص

ارتباط مستقیم با رئیس دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی