Oxford Discover

برای نوجوانان که از چهارم ابتدایی یا پنجم برای سنین 10 یا 11 سال شروع می شود و دوران راهنمایی را در بر می گیرد، مجموعه کتاب های آکسفورد دیسکاور که در شش سطح (مبتدی تا پیشرفته) ارائه شده اند، مهارت های ارتباطی دانش آموزان را از طریق شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن در هر یک از فصل های کتاب را به طرز کاربردی افزایش می دهد.

 در تمام طول مسیر آموزش، دانش آموز شما، در هر بخش از کتاب، مهارت های مهمی همچون تفکر انتقادی، خلاقیت و کار گروهی را فرا می گیرد تا برای مهارت های مهم با نام مهارت های قرن 21م آماده شود.

مهارت های نوینی که نوجوانان در این دوره کلاس های زبان انگلیسی فرا می گیرند، شامل:

   Critical thinking, Communication, Collaboration, Creativity