دوره های آموزشی ویژه ی مدرسین

دوره ی آموزشی تربیت مدرس

  TTC

دوره های آموزشی ویژه ی مدرسین با ارائه مدرک دانشگاهی

شامل:

آموزش تئوری های تدریس

آشنایی با انواع روش ها و تکنیک های تدریس که شامل کلاس های دانش عمومی و کلاس های خاص،کتاب محور

آموزش عملی تدریس، نحوه ی اجرای عملی تدریس

مشاهده و تجربه حضوری در کلاس ها و سطوح گوناگون برای آشنایی

آموزش نکات کلیدی و سوالات رایج معلمین پیرامون مشکلات کلاس

آموزش مدیریت کلاس در مواقع و زمان های مختلف

ارزشیابی این دوره ها نیز می بایست در انتها به دو شکل باشد

ارزشیابی تئوری های آموزشی

ارزشیابی تدریس عملی در محیط واقعی

بعد از گذراندن دوره های آموزشی، تئوری و عملی و آزمون نحوه اجرای کلاسی، مدرک معتبر دانشگاهی ارائه خواهد شد.