Talk Show

کلاسهای بحث آزاد برای تقویت و بهتر نمودن توان مکالمه افراد طرح ریزی شده اند. در این دوره به زبان آموز این امکان داده می شود تا با موضوعات جذاب و به روز آشنا شده و با به دست آوردن اطلاعاتی در این زمینه از دانش دست نخورده خود برای بیان عقاید و ایده های خود استفاده کند یادگیری مکالمه زبان در چنین فضایی بسیار آسانتر است. زیرا بسیاری از موانعی که برای زبان آموز در کلاسهای عادی ایجاد می شود برطرف شده و زبان آموز خود را در محیطی دوستانه و طبیعی می یابد که حس خجالت و شرمساری را کنار گذاشته و خود را جزئی از کلاس تصور می کند و شروع به صحبت می نماید.

بدیهی است که زبان آموز با شرکت در این دوره مهارتهای گفتاری  خود را افزایش داده و تلفظ و لهجه او به طور غیر مستقیم رو به پیشرفت خواهد بود.