زبان فرانسه

هدف از برگزاری دوره های زبان فرانسه توانمند سازی زبان آموزان برای برقراری ارتباط موفق به زبان فرانسه و تسلط به جنبه های مختلف آن است، شرکت کنندگان در این دوره ها، آماده ی کسب نمره ی مطلوب در آزمون های بین المللی می شوند .

TCF با اعتبار دو ساله، DELF, DALF با اعتبار مادام العمر می باشند.

دوره ی عمومی آموزش زبان فرانسه شامل 24 ترم می باشد که زبان آموزان پس از اتمام این دوره ها جهت شرکت در آزمون  DELF B2 آماده می گردند.

دوره های زبان فرانسه هم به صورت ترمیک و هم به صورت فشرده برگزار می شود.

متدها و کتاب های آموزش زبان فرانسه متدهایی که از گذشته تا کنون در ایران برای آموزش زبان فرانسه به بزرگسالان مورد استفاده قرار می گرفته است عبارتند از :

موژه (Mauger) ، کافه کرم (Café crème)،

 ادیتو (Edito) ، کنکسیون (Connexion)،

غفله (Reflets) ، نووتاکسی Le nouveau (taxi))،

 آلتراگو (Alter égo) ، موبیل (Mobile و …)،

برای بزرگسالان و کتاب هایی مانند:

کارامل (Caramel) ، امی (Amis et compagnie) ،

  الکس و زویی (Alex et Zo) ، للوستیک (les Loustics )،

که همگی با درصدهای متفاوت بر آموزش چهار مهارت زبانی تکیه دارند ؛ همزمان باعث پیشرفت زبان آموز در گرامر و مکالمه شده و دایره لغات او را وسعت می بخشند.