کارگاه ترجمه ی متون عمومی و تخصصی:

Translation Workshop

 الف ) ترجمه متون عمومی ساده

یک دوره 10 جلسه ای است که در آن اصول و روشهای ترجمه در سطوح مبتدی ارائه شده و آموزش ترجمه از سطح ترجمه ی جملات کوتاه و بلند و سپس جملات پیچیده و مرکب ادامه یافته و تا سطح ترجمه متون ساده با ارائه ی فنون مورد نیاز در کلیه ی رشته ها و گرایشها ادامه می یابد.

ب) ترجمه متون عمومی پیشرفته

یک دوره 10 جلسه ایست که در آن اصول و روشهای ترجمه در سطوح پیشرفته ارائه شده و آموزش ترجمه در سطح متون علمی پیشرفته انجام می شود. در این دوره متون انتخابی از مقالات علمی رشته های مختلف تحصیلی انتخاب می شوند تا متقاضیان بتوانند توانایی ترجمه متون ادبی ، علمی و یا متونی که دارای محتوای سنگینی هستند و همچنین دارای ظرافتهای بسیار زیادی هستند را در سطح پیشرفته کسب کنند.

 ج) ترجمه عمومی کتاب

یک دوره 10 جلسه ایست که در آن اصول و روش های ترجمه برای ترجمه  کتاب ارائه شده و آموزش های مفید در سطح متون کتاب های پیشرفته در رشته های مختلف ارائه می شود. در این دوره متون انتخابی از فصول مختلف کتابهای رشته های گوناگون تحصیلی انتخاب شده اند تا متقاضیان بتوانند توانایی ترجمه کتاب را نیز در سطح پیشرفته کسب کنند.