متون حقوقی و مکاتبات تجاری

این دوره ی آموزشی به دو بخش تقسیم شده است، که در ترجمه ی متون حقوقی شما با نحوه کار با ترجمه اسناد و قوانین و تبصره های قانونی و حقوقی آشنا می شوید و در قسمت مکاتبات با نحوه ی ترجمه ی اسناد و مدارک تجاری و اداری که شامل قرارداد ها و نامه های اداری می باشند، کار خواهید کرد.

انواع اسناد تجاری برای ترجمه  ترجمه تخصصی نامه نگاری‌ها و مکاتبات تجاری ترجمه تخصصی استعلام قیمت و پروفرما ترجمه تخصصی اسناد مناقصه ترجمه تخصصی دستورالعمل ها ، استانداردها ، گزارش ها ، رویه ها ترجمه تخصصی برشور و کاتالوگ

مدت دوره: 2 ماه، 16 جلسه می باشد.