Cutting Edge

کتاب های کاتینگ اج که توسط انتشارات پیرسون برای بزرگسالان در شش سطح (مقدماتی تا پیشرفته) به چاپ رسیده اند. این دوره که از انگلیسی بریتانیایی بهره می برد سعی کرده است تا روی هر چهار مهارت شنیداری، گفتاری، نوشتاری و درک مطلب تمرکز کند، هر چند بیشترین تمرکز این دوره روی واژگان و گرامر می باشد، فعالیت هایی که در ویرایش سوم کتاب ها برای مخاطبان در نظر گرفته شده اند هم زبان آموزان را به صحبت کردن تشویق می کند و هم فرصت های زیادی را برای این کار در اختیار آنها قرار می دهد. که باعث می شود مهارت گفتاری آنها پیشرفت خوبی داشته باشد.  برای هر سطح این دوره کتاب دانش آموز، کتاب کار و کتاب معلم ارائه شده است.

کلاس های زبان هفته ای 2 جلسه و هر ترم سه ماه یا 16 جلسه می باشند.