دوره آموزشی تربیت مترجم اسناد و مدارک – ترجمه رسمی

 شامل اصول کار با دارالترجمه ها، شرایط تایید مدارک، قوانین و آئین نامه های مربوط به ترجمه رسمی، ضوابط ایجاد دارالترجمه رسمی، نحوه دریافت مدارک برای ترجمه رسمی، نحوه ارایه نرخ ترجمه، نحوه همکاری با سازمان ها و نهادها و همچنین اصول عملی ترجمه اسناد و مدارک شامل: اسناد شخصی، اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، مدارک دانشگاهی، گواهی های آموزشی، اسناد شرکتی، گواهی کار و اسناد گوناگون می باشد تا مترجمان بتوانند جذب بازار کار بشوند.

این دوره به صورت فشرده و با توافق استاد هفته ای 2 جلسه و در 40 ساعت برگزار خواهد شد. مابقی تغییرات در کلاس ها قبل از شروع دوره و با هماهنگی استاد اعلام خواهد شد.