کارگاه ترجمه 

مجموعه دورهای آموزشی با آماده سازی و تمرین فن ترجمه در زمینه های مختلف که با هدف و مسیر متفاوت، هرکدام بخشی از مهارت های مترجم را تقویت می کنند.

شامل:

1- ترجمه متون حقوقی و مکاتبات تجاری

2- مترجمی شفاهی، ترجمه همزمان

3- کارگاه زیرنویس

4- مقاله نویسی

5- کارگاه ترجمه ی متون عمومی و تخصصی

الف ) ترجمه متون عمومی ساده

ب) ترجمه متون عمومی پیشرفته

ج) ترجمه عمومی کتاب

6-  دوره آموزشی تربیت مترجم اسناد و مدارک – ترجمه رسمی