رئیس دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی / دکتر بهلول سلمانی / شماره تماس: ۰۹۱۴۳۱۳۵۶۳۶